خلاصه:

تجربه چند ساله انجام فعاليتهاي تحقيقاتي نشان مي دهد كه انجام تحقيقات محض به تنهايي مفيد نبوده و انگيزه اي را براي انجام تحقيقات كاربردي و توسعه اي ايجاد نمي كند. همچنين عدم استفاده از نتايج تحقيقات در صنعت موجب به هدر رفتن انرژي و سرمايه ملي كه به اين منظور صرف شده مي گردد.
يكي از مهمترين شاخص هاي ارزيابي توسعه كشورها ميزان سرمايه گذاري و تخصيص منابع در زمينه تحقيق و توسعه است. در واقع پر رونق ترين پديده دنياي امروز تحقيقات است. وضعيت تحقيق و توسعه در كشورهاي پيشرفته دنيا و منابع تامين اعتبار آنها از مسايلي است كه در اين مقاله به آن پرداخته خواهد شد.
در ادامه، اهداف كلان و يا به عبارتي "آرمان صنعت برق" و ابعاد اين آرمان از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد.
آرمان صنعت برق نهايتا به استراتژي تحقيق و توسعه منجر مي شود. بنابراين از جمله اهداف مهم تحقيقات در صنعت برق برنامه ريزي استراتژيك تحقيقات جهت نيل به آرمانهاي صنعت برق در دوره هاي زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت است. اگر از ديدگاه ملي بخواهيم نقش تحقيقات را در توسعه ملي در نظر بگيريم، برنامه چهارم توسعه با رويكرد 20 ساله بر لزوم اصلاح ساختارهاي علمي و پژوهشي كشور و همگام شدن با آهنگ تغييرات جهاني تاکيد كرده است.
تحقيق به تنهايي سبب توسعه نمي شود بلكه از طريق توليد محصولات صنعتي، بهبود روش ها و ارايه خدمات به واحدها و بخش هاي مختلف جامعه و صنعت اسباب توسعه فراهم مي آيد. امروزه تفاوت بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، ناشي از تفكر تكنولوژيك و تاثير آن در توسعه و رشد اقتصادي مي باشد.
در اين مقاله ضمن پرداختن به نقش موسسات پژوهشي در توسعه ملي به مهمترين اهداف اين موسسات از جمله: -توسعه تجاري سازي نتايج تحقيقات-، -توسعه صادرات، -توسعه مشاركت بخش خصوصي در تامين هزينه تحقيقات اشاره مي شود و به اهميت سرمايه گذاري در تحقيقات براي كسب محصول موفق در صنعت كه از فرآيند هدايت ايده و فكر نو تا محصول صنعتي بدست مي آيد اشاره خواهد شد.


کلیه حقوق © برای شركت شهرك صنعتي سپهر محفوظ است
طراحی و توسعه : شرکت آوین